ALGEMENE VOORWAARDEN NOTESUPPLY VOF

Versie 2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op dinsdag 15 mei 2018.

Deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.notesupply.be (de website), deze site is eigendom van NOTESUPPLY VOF (NOTESUPPLY) met ondernemingsnummer 0679.676.228, gevestigd te Rupelmonde, Kloosterstraat 70.

De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die daarnaast door NOTESUPPLY worden aangeboden. Indien er een contract wordt afgesloten, kunnen er door NOTESUPPLY steeds voorwaarden worden toegevoegd in onderling overleg met de klant(en) en/of artiest(en).

Muzikanten met een profiel, kunnen steeds hun profiel bijwerken of verwijderen. De informatie die door de muzikanten en organisaties wordt opgegeven, wordt niet aan derden doorgegeven of openbaar gemaakt zonder hier de toestemming te vragen bij de contactpersoon.

NOTESUPPLY mag altijd de voorwaarden veranderen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wanneer u de site gebruikt, is de laatste versie van de voorwaarden van toepassing. De voorwaarden worden niet gewijzigd zonder de uitdrukkelijke toestemming van NOTESUPPLY.

Artikel 1: Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website gebruikt.
 2. Indien u dit wenst, stuurt NOTESUPPLY de voorwaarden digitaal naar u op. De voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de website op www.notesupply.be/algemene-voorwaarden.
 3. Er verandert niets aan de geldigheid van de voorwaarden ook wanneer een deel nietig of vernietigbaar blijkt te zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2: Gebruiksregels van de website www.notesupply.be

 1. De website mag niet zo gebruikt worden dat u hiermee de Belgische of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. Het volgende mag niet via de website worden verspreid en laten wij ook onder geen enkele voorwaarde toe:
 3. Indien blijkt dat een profiel werd aangemaakt onder een valse of niet eigen naam, heeft NOTESUPPLY het recht dit profiel niet toe te laten tot de database (zie artikel 6: Gebruikersaccount - Profielen).
 4. Content mag alleen geüpload worden indien de rechten hiervan in eigen beheer zijn. Voor alle andere content moet steeds worden aangetoond dat er toestemming is van de auteursrechtelijke eigenaar.
 5. Website kopiëren
 6. Web browser
 7. Veiligheidsmaatregelen
 8. Goed burgerschap
 9. Melding misbruik

Artikel 3: Het systeem: MyNoteSupply

MyNoteSupply kan het best omschreven worden als het woord "sommelier" of "muzieksommelier" gebruikt wordt.

Iedere muzikant of vertegenwoordiger van een muzikant of groep kan een profiel aanmaken in de database, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
De muzikant/groep Alle profielen worden, na goedkeuring, in een afgesloten database bewaard en worden niet kenbaar gemaakt of gepubliceerd op het openbare gedeelte van de site.

Elke aanvraag van een organisator (iedereen die op zoek is naar muziek voor welke gelegenheid ook, zowel zakelijk als professioneel) wordt ingediend door het invullen van een online formulier. Elke aanvraag wordt door NOTESUPPLY persoonlijk behandeld en krijgt de grootste zorg. Deze aanvragen worden in een afgesloten database behandeld en worden niet kenmbaar gemaakt of gepubliceerd op het openbare gedeelte van de site.

MyNoteSupply treedt vanaf hier in werking. Door een grondige selectie via MyNoteSupply wordt de gepaste muziek aan de gelegenheid gekoppeld. Zoals een sommelier de juiste wijn selecteert voor een bepaald gerecht, kiest MyNoteSupply de gepaste muziek bij uw gelegenheid.

Muzikanten moeten het belang inzien van zo volledig mogelijk te zijn bij het aanmaken van hun profiel en zoveel mogelijk informatie te geven. Organisatoren dienen hun aanvraag zo volledig mogelijk te omschrijven. Op die manier geeft MyNoteSupply de beste uitkomst.

Muzikant en organisator komen niet rechtstreeks met elkaar in contact via de website of MyNoteSupply. Al het contact tussen muzikant en organisator gebeurd via NoteSupply. NoteSupply is verantwoordelijk voor het contact tussen muzikant en organisator voorafgaand aan het contract. Bepaling ivm contract zie verder.

Artikel 4: Disclaimer

De inhoud van de website werd door NOTESUPPLY samengesteld, het gebruik er van is op eigen risico. NOTESUPPLY streeft er naar de inhoud van de website correct en zo up to date mogelijk te houden. Toch kan NOTESUPPLY niet garanderen dat de inhoud op elk moment juist of volledig is. Informatie betreffende de diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

NOTESUPPLY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van de website.

NOTESUPPLY controleert alle gegevens die een artiest in zijn/haar profiel plaatst. Indien deze inhoud niet relevant is of niet voldoet aan de door de algemene voorwaarden bepaalde voorwaarden, kan NOTESUPPLY deze informatie eenzijdig verwijderen. Indien u het hier niet met eens bent, kan u steeds NOTESUPPLY hierover contacteren via info@notesupply.be

U mag de website ten allen tijden gebruiken maar u kan geen aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten van NOTESUPPLY. NOTESUPPLY behoudt zich alle rechten met betrekking tot de inhoud van de website voor. Eender welk gebruik van inhoud van de website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan enkel na uitdrukkelijke toestemming van NOTESUPPLY. Alle vragen hier omtrent kunnen altijd naar info@notesupply.be gestuurd worden.

Artikel 5: Beschikbaarheid van de website

NOTESUPPLY doet zijn uiterste best om te zorgen dat de website ten allen tijden beschikbaar is. Toch garandeert NOTESUPPLY niet dat de website foutloos is of altijd beschikbaar. NOTESUPPLY is dus ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de website niet, niet correct, of niet veilig werkt. NOTESUPPLY is ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie die op het openbare gedeelte van de website terugvindt.

Artikel 6: Gebruikersaccount - profielen

 1. Elke gebruiker van de site heeft de mogelijkheid een gebruikersaccount aan te maken.
 2. Elke muzikant, groep of DJ (artiest) heeft de mogelijkheid een profiel aan te maken.

Artikel 7: De aanvraag

Organisatoren kunnen op de website een aanvraagformulier invullen en verzenden met daarin een uitgebreide omschrijving van hun gelegenheid waarvoor zij muziek zoeken. Deze aanvraag invullen staat gelijk aan het aanvragen van een offerte. Deze aanvraag tot een offferte is volledig vrijblijvend, gratis en niet bindend.

Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk en persoonlijk behandeld door de muzieksommeliers, in samenwerking met het MyNoteSupply-systeem.

Gegevens van bedrijven en personen worden niet aan derden gegeven of openbaar gemaakt (Zie Privacybeleid).

Artikel 8: De offerte

Organisatie

Offerte wordt toegestuurd (zonder kosten).
Na goedkeuring van de offerte door de organisator wordt een contract opgesteld. Vanaf dan gelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de samenwerking tussen organisator en NOTESUPPLY.

Muzikant

Na goedkeuring van voorgaande offerte, bindt de muzikant zich via een contract aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de samenwerking tussen muzikant en NOTESUPPLY.

Artikel 9: Het contract

Voor elke opdracht wordt een apart en bindend contract opgesteld tussen de organisator en NOTESUPPLY enerzijds en de muzikant en NoteSupply anderzijds.

NOTESUPPLY verzorgt elk contact tussen de organisator en de muzikant en geeft alle nodige informatie door aan beide partijen.

Artikel 10: Herroepingsrecht en Annuleringsvoorwaarden

Organisatie

Muzikant

Bij wijziging van samenstelling in de groep, is de groep zelf verantwoordelijk voor de invulling van de afwezige muzikant(en) en dient dit altijd te laten weten aan NOTESUPPLY.

Artikel 11: De uitvoering

NOTESUPPLY maakt met beide partijen (de muzikant en de Organisatie) een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.